Asbetssanering


Offertförfrågan

Rosborg Entreprenad utför saneringsuppdrag av miljö- och hälsofarliga material med ämnen som asbest, PCB, fukt och mögel. Innan sanering påbörjas utförs en arbetsberedning, riskanalys och planläggning hur arbetet utförs på bästa sätt för att värna om de som vistas på arbetsplatsen, dess omgivning och vår miljö. Detta har vi sedan som underlag när vi tillsammans med dig som beställare går igenom uppdraget och planera utförandet på bästa tänkbara sätt.

Vi följer alla riktlinjer och använder rekommenderad utrustning och skydd. Arbetet inleds görs en noggrann avspärrning, avskärmning och zonindelning av lokalen. Miljöfarliga avfallet packas och försluts. Därefter märks förpackningarna som sedan transporteras till deponistationer där de omhändertas enligt gällande lagar och föreskrifter.

ASBETSSANERING:
Totalentreprenader
Utförandeentreprenader
Underentreprenader

Image

Hur går asbetssanering till

Vi har lång erfarenhet av säker asbestsanering, från analys till sanering av den farliga asbesten. Stor försiktighet ska iakttas när man river en vägg som innehåller asbestfibrer. Det är inte alla gånger som man vet att det faktisk finns asbestfibrer i väggen som man river. Därför är det viktigt att man innan rivningen gör en analys på de material, som väggen består av för att säkerställa att det inte finns asbestfibrer i väggen.

Var hittar man då oftast asbest?

Man hittar det ofta i mattlim, kakelfog, eternitplattor, golvmaterial och packningar. Stora mängder asbest har använts som bullerisolering. I vissa fall har den sprutats på stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet.

hälsofarliga partiklar

Eftersom asbest har flera byggtekniskt värdefulla egenskaper och man förut inte visste hur farligt det var, så användes det i en hel del fastigheter. Numera vet man att det är ett ämne som är farligt för människan, viktigt att man sanerar bort, och sedan 1982 totalförbjudet att använda.

regler för asbestsanering

Arbetsmiljöverket har stränga regler för hur processen ska gå till, och vi följer givetvis regelverket till punkt och pricka.

Ett urval av våra tidigare projekt


Projekt: Asbetssanering


Projekt: Asbetssanering


Projekt: Asbetssanering


Projekt: Asbetssaneringanlita en expert redan idag


Kontakta oss